یک نوشتار، هزار گفتار 1

یک نوشتار، هزاران گفتار 1

یک نوشتار، هزاران گفتار عنوان  نوشتارهایی خواهد بود که در آن ها واژگان ناب زبان لکی که دارای یک شیوه ی نگارشی و چندین شیوه ی گفتاری هستند، به همگان پدیدار می گردد.

 

به عنوان آغازین گام از "گر" شروع می کنیم.

 

1)     اگر "گر" را با کسره ی "گ" و سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "لحظه و اندک زمان است". برای نمونه "یه گر" به معنای" یک لحظه" است

 

2)     اگر "گر" را به کسره ی "گ" و تشدید سکون روی "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "خوش ذائقه و نوشیدنی و ماست دلنشین " است.برای نمونه "آو گر" به معنای "آب زلال" است.

 

3)     اگر "گر" را با فتحه ی "گ" و تشدید سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "کچل" است.برای نمونه "آیم گر" به معنای "آدم کچل " است.

 

4)     اگر "گر" را با فتحه ی "گ" و سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "نگریستن" است. برای نمونه "آیم یه گر" به معنای فرد یک دنده است.

 

5)     اگر "گر" را با ضمه ی "گ"، فتحه ی چسبان پس از آن و سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "گوساله" است.

 

6)     اگر "گر" را با ضمه ی "گ"، فتحه ی چسبان پس از آن و تشدید سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "تنور و آتش خانه " است.

 

7)     اگر "گر" را با فتحه ی "گ"، و سکون "ر" بخوانیم، آنگاه این واژه به معنای "جرعه " است. برای نمونه "گرگر آو" به معنای جرعه جرعه ی آب است.

 

چشم انتظار دیدگاه ها و پیشنهادات شما هستیم.

/ 0 نظر / 25 بازدید