شعر لکی: گوجه نامه

چی پژی داری مفیر کیشیتی
سه چوار تال می ا سویل کیشیتی
چنگ نائه تینی گوجه ارزش دار
وتی یه چی که ا کویچه و بازار
هرجا منیشم ذکر شر تونه
گپ مل شو سر گر تونه
تفری رویته سویر واکردی
آوه روی موز بیچاره بردی
 موز شل شکت مائه برزیل
تو آبادیتو ها ایلا دسبیل
اسه قیمتت دو قات موزه
تفر گجریت هم تیه ل هم سوزه
تفر نشق تویل آوری کمت
میت بائیمجونی بنمر ژیر چیه مت
دریسه الان قیمتت اوجه
ولی آخرت موئه رب گوجه
گوجه وه یه گل وژا تکونی
دسی خر داتی شونی پوقونی
یخه ول بیتی گوجه آخر شر
بدن بوئیتی ا طور سگ تر
کلک در کردی وره قصاوی
وتی ا بدبخت چلق کاواوی
منو تو رفیق موقه مخلیم
ار سرِ آگر هم همبخلیم
وره یه مه بیم شکت تنیا
ولی اسگه تو هاینه دم منا
ا زور گرونی وه یاری خدا
هامر ترازی وه نرخ طلا
بنومی پیاز کل جا کتیه
سیف خاکی بدبخت بی دم کتیه
 گوجه وت یه گپ نازاری دیرم
خه ور خوش خو طوم داری دیرم
راسی اراچه تو هولت کردم
قرقرت گرتم ا راوت بردم
چلق بیچاره پت پاکا کردی
مل ِشون بدگل وژ راسا کردی
وت زویکه بینم تازه چه دیری
هردیری گوی اضافه میری
گوجه وت ا رو راوه راوی بی
نه گپ گوشتاو ئو نه کاواوی بی
تکم دائه ور بینم یه چی که
اِ  دلا وتم گوجه هو هی که
مه دیم یه بری تموم هراسو
هرکوم زرکی نژی وه دسو
سه چوار مرخ گن کل راقا بردی
ا کشور خارج عمر وژ کردی
موئتو یاونه سبد کالائن
ا نوم مرخل یاونه بالائن
نائیلونی تر  نخه عیدونه
خدا بوئری ا دو گپ نونه
موقی آناناس بیسه تخه
دمیر آوردی جناب نخه
 یکی موئتی یه فکر نابه
نژی جانشین چلوکبابه
یکی موئتی یه اقتصاده
بیرن نترسن نخه کم باده
خدا بچوقن چرخ زمونه
نژی ئو نخه بیه عیدونه
خو چمی نوئا دیم معلمن
اژیر دس پا چی نژی گمن
 گوجه سوزی بیم خدا پنام بی
ا خجالتی رنگ سویرا بی
خدا بوئر ا میار و مژی
وخدی عیدونه مهنه نژی
اسگه اینجانب حضرت گوجه
بی جهت نیه نرخم ار، اوجه
دین ئو گناهِ کلتونی ملم
عیدونه نژی نیه نه معلم

/ 8 نظر / 183 بازدید
علی رضا کرمی

این روزها به همت فاروق ملکشاهی درمحدوده عراق اتابکان لرستان سایت لرستان شکل گرفته و تلاش این مردم برای شکل گیری لرستان عراق(خانقین بدره ومندلی) جدی است واین در حالی است که برادران ایلامی ما تحت تاثیر کردها گذشته خود در ارتباط با اتابکان لر وحتی قلعه والی لرستان در شهر ایلام را انکار می کنند؟؟؟

فروهر

این روزها به همت فاروق ملکشاهی درمحدوده عراق اتابکان لرستان سایت لرستان شکل گرفته و تلاش این مردم برای شکل گیری لرستان عراق(خانقین بدره ومندلی) جدی است واین در حالی است که برادران ایلامی ما تحت تاثیر کردها گذشته خود در ارتباط با اتابکان لر وحتی قلعه والی لرستان در شهر ایلام را انکار می کنند؟؟؟

فروهر

ین روزها به همت فاروق ملکشاهی درمحدوده عراق اتابکان لرستان سایت لرستان شکل گرفته و تلاش این مردم برای شکل گیری لرستان عراق(خانقین بدره ومندلی) جدی است واین در حالی است که برادران ایلامی ما تحت تاثیر کردها گذشته خود در ارتباط با اتابکان لر وحتی قلعه والی لرستان در شهر ایلام را انکار می کنند؟؟؟

فروهر

ین روزها به همت فاروق ملکشاهی درمحدوده عراق اتابکان لرستان سایت لرستان شکل گرفته و تلاش این مردم برای شکل گیری لرستان عراق(خانقین بدره ومندلی) جدی است واین در حالی است که برادران ایلامی ما تحت تاثیر کردها گذشته خود در ارتباط با اتابکان لر وحتی قلعه والی لرستان در شهر ایلام را انکار می کنند؟؟؟

عزیزی

با سلام بهتر بود شعر را با خط لکی باز نویسی ی کردی در هر صورت دستت درد نکند

مرادی

خیلی جالب بود,خدا وکیلی حرف دل مارو زدی.دستت درد نکنه

داریوش خوشیاری

وژدانن دمتان گرم.خدا پایار تان که.مه لککم ا هرسین و خدا اسپویراینانه.

عبدالعلی میرزانیا

از اینکه غم داشته های تبار خود را داری خوشحالم دعوتید به خوان دل مشغولی های ما در که در راستای دلبستگی ها شما (ادبیات لکی) می باشد